strategier för Multimodal smärtbehandling

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Individuellt anpassad smärtbehandling

En adekvat smärtlindring tillsammans med narkos är av högsta vikt för såväl medicinska och kirurgiska ingrepp som under den postoperativa fasen. För att effektivt behandla smärta och samtidigt minska förbrukningen av opioider och medföljande biverkningar har strategier för multimodal smärtbehandling blivit en viktig del i den perioperativa vårdprocessen. Dessa strategier har och kommer att alltmer ersätta narkos och generella smärtstillande metoder till förmån för kombinationer av regionala och lokala metoder som neuroaxial anestesi (spinal / epidural metod), regionala nervblockader eller direkt sårinfiltration.

 

Processer inom smärtterapi

Tekniker för regional anestesi förbättrar utfallet avsevärt för patienten under hela vårdprocessen. Med avseende på smärtterapi är processtegen följande:

Valet av anestesi och smärtlindring bör grundas på underliggande sjukdom och / eller den planerade operationen samt på patientens tillstånd och önskemål. T.ex. i obstetrik, används spinal anestesi oftast vid kejsarsnitt medan epidural anestesi används för smärtlindring under en vaginal förlossning. Kombinationer mellan generell och regional anestesi kan vara idealisk för patienter med komplikationer, vilket bidrar till att läkarna omedelbart kan reagera på oväntade tillstånd. Elektiva operationer, särskilt på de övre och nedre extremiteterna, är mest lämpade för tekniker inom regionalanestesi som neuroaxiala metoder och/eller perifer nervblockad för knäledsplastik. Kontinuerlig sårinfiltration är ett postoperativt alternativ t.ex. för att ge smärtbehandling efter ett kejsarsnitt.

Patientaccess för anestesi och smärtstillande behandlingar utnyttjar hela skalan av alternativ: För allmän anestesi baserad på total intravenös anestesi (TIVA) är det normalt tillräckligt med en perifer venös infart. Vid långtidssedering utnyttjas befintliga centrala venösa infarter. En neuroaxial infart behöver tillgång till ryggradskanalen, medan perifera nervblockader kräver att nålen eller katetern kan placeras på eller i närheten av den perifera nerven. Katetrar som används för sårinfiltration måste placeras direkt i bindväven i operationsområdet.

Beredning av anestetiska och smärtstillande läkemedel beror till stor del på vilken typ av anestesimetod som valts. Läkemedel respektive medicintekniska produkter och utrustning (exempelvis ultraljudsmaskin och nervstimulator) som krävs för ingreppet måste väljas. Särskilda kit innehållande samtliga produkter som krävs för att utföra anestesiingreppet är ett gott alternativ för en säkrare och mer effektiv planering av ingreppet.

När ready-to-use läkemedel inte finns att tillgå behöver läkemedlet beredas. Detta görs genom att överföra läkemedlet från behållaren till lämpliga administreringshjälpmedel, som sprutor och elastomeriska pumpar. Anestetika i glasampull eller injektionsflaska behöver dras upp i spruta, vilket medför att risken för glaspartiklar och kontaminering måste beaktas.

En korrekt positionering av patienten en förutsättning för en lyckad läggning av neuroaxiell eller perifer nervblockad med nål och kateter.

Applicering av anestesi och smärtlindring beror till stor del på den valda strategin: Tillämpning av TIVA med smarta pumpar och algoritmer för TCI / Target Controlled Infusion gör appliceringen lätt.

För en effektiv anestesi är det avgörande att hitta rätt läge och infart

  • Teknologi för blodsvar samt likvorsvar för perifera venkatetrar respektive spinalnålar
  • Ultraljudsstyrd och EKG-kontrollerad placering av centrala venkatetrar
  • Loss-of-resistance-metod vid epidural anestesi 
  • Teknik för trippelmonitorering via; ultraljud, nervstimulering och injektionstryck vid perifera nervblockader

Tidig postoperativ mobilisering har en avgörande inverkan på  patientens utfall och utskrivning från sjukhuset. Det finns effektiva möjligheter att fortsätta den postoperativa behandlingen av smärta: Vid användande av kontinuerlig perifer nervblockad eller sårinfiltration, kan portabla elastomeriska engångspumpar tillföra nödvändig smärtlindring för patienten även i hemmet.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige