För att undvika och behandla undernäring

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

En nyckelroll för behandling av infektioner och sjukdomar

Nutritionsterapi är en viktig del i möjligheten att behandla sjukdomar och infektioner i allmänhet och trauma och kirurgiska ingrepp i synnerhet. Målet med nutritionsterapi är att bibehålla eller förbättra patientens nutritionsstatus genom att undvika och behandla undernäring. Detta för att förhindra muskel- och organnedbrytning, obalans av plasmaproteiner samt brist på viktiga spårämnen.

Nutritionsersättning kan antingen ges oralt (genom nutritionstillskott) eller genom en sond (enteral nutrition) eller, då mag-tarmkanalen inte kan användas, genom en intravenös kateter (parenteral nutrition).

Avgörande för valet av nutritionsbehandling är patientens tillstånd, sjukdom och behov. Exempelvis har patienter på intensivvårdsavdelning ett nutritionsbehov som skiljer sig från de patienter som genomgår anticancerbehandling eller kronisk dialys.

Vad är nutritionsterapi?

Området nutritionsterapi omfattar alla typer av näringstillskott, från enteral nutritionsbehandling för patienter som inte kan äta eller få i sig tillräcklig stor mängd energi till total parenteral nutrition för patienter som inte kan tillgodogöra sina näringsbehov genom oral eller enteral nutrition.

Kroppens reserver kan normalt kompensera för korta fasteperioder. För patienter som redan är undernärda eller löper risk för undernäring kan även korta perioder utan tillräcklig näring utgöra en ökad risk som kan leda till sämre kliniska resultat med ökad morbiditet och mortalitet. Beroende på population är cirka 20-50% av alla inlagda patienter undernärda och i behov av nutritionsbehandling. Övergripande finns det två olika metoder tillgängliga, enteral nutrition som ges via av mag-tarmsystemet, och parenteral nutrition som är förbikopplad från magtarmkanalen och ges direkt i blodbanan.

 

Processser

Det finns verktyg för systematisk screening av patienter för att upptäcka eventuell undernäring. Beroende på resultatet beslutar läkaren om lämpligt nutritionsstöd, tillvägagångssätt och regim.

Vid behandling måste en infart, eller patientaccess upprättas: För enteral nutrition kan en gastrisk kateter eller en nasogastrisk sond appliceras, alternativt kan perkutan endoskopisk gastrostomi (PEG) behövas. För parenteral nutrition kan en perifer IV-kateter, en central linje eller en implanterad kateter (t ex port eller Hickman kateter) vara lämpliga val.

Många enterala nutritionsprodukter finns i form av näringsdrycker eller sondnäringar. Parenterala nutritionslösningar finns som 2- eller 3-kammarpåsar som är färdiga att blandas. Endast vitaminer eller spårämnen behöver tillsättas. Vissa patienter kan behöva individuellt blandad IV näring. Dessa blandningar kan framställas genom ett apotek eller en industriell så kallad ex tempore-tjänst.

B. Braun hjälper dig att ställa in dina system på ett säkert sätt och med koncept som förhindrar felmedicinering. Säkra och anpassade förbrukningsartiklar för engångsbruk  bidrar till minska risken för felkopplingar mellan enterala och intravenösa infarter. Space Glucose Control möjliggör säkra och tillförlitliga glukosnivåer för kritiska sjuka patienter.

När behandlingen av patienten på sjukhuset är klar kan patienten behöva fortsatt näringstillskott, t.ex. onkologipatienter eller patienter med kort tarm (short bowel syndrom). En utskrivningssamordning av patienten ger optimalt och kontinuerligt stöd för att lämna över till vårdtjänster samt lämplig utbildning av vårdgivare.

Under återhämtningsprocessen förflyttas patienten från intensivvårdsavdelningen till vårdavdelning och slutligen får åka hem. Dock är vissa patienter fortfarande i behov av ytterligare näringstillskott efter utskrivning. I detta fall har B. Braun en kvalificerad Utskrivning hanteringsprocess som säkerställer en smidig övergång för att förflyttas från sjukhuset till vårdtjänst som behandlar patienter i hemmet.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige