Användarvillkor

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Användarvillkor

På den här hemsidan tillhandahålls allmän information om B. Braun, dess produkter och tjänster. Syftet är inte att tillhandahålla specialistråd eller instruktioner avseende produkter och tjänster som säljs av B. Braun. Vänligen kontakta B. Braun direkt för specifika frågor om våra produkter och tjänster.

Hemsidan innehåller produktinformation som riktar sig till en bred målgrupp och kan innehålla information om produkter som inte är tillgängliga i ditt land eller information som inte gäller i ditt land. Observera att vi inte tar något ansvar för sådan information som under vissa omständigheter inte överensstämmer med gällande lagstadgade förfaranden, föreskrifter, regler om registrering eller sedvana i ditt land.

Vi strävar efter att hålla detaljerad och aktuell information tillgänglig för dig. Vi tar dock inget ansvar för fullständigheten, aktualiteten eller exaktheten av informationen. Vi tar inte heller något ansvar för direkta eller indirekta skador av immateriell eller materiell karaktär. Användningen sker uteslutande på egen risk för användaren, med undantag för om felaktig information läggs ut avsiktligt eller av grov oaktsamhet.

Alla bilder och all information på hemsidan är, i den utsträckning de/den kan reproduceras, skyddade av upphovsrättslig lagstiftning eller av annan industriell äganderätt. Alla produktnamn på hemsidan, skrivna i versaler eller markerade på något annat sätt, är varumärken som tillhör B. Braun och dess koncernbolag. Användning eller reproduktion av skyddade bilder/information/varumärken för kommersiellt bruk är inte tillåten utan skriftligt godkännande av B. Braun.

Användarvillkor för My B. Braun (Extranet)

Följande Användarvillkor ska gälla för användare som är inloggade på hemsidan:

Följande Användarvillkor gäller för din användning av My B. Braun-portalen för kunder (nedan “My B. Braun”) av B. Braun Medical AB (nedan “B. Braun”):

Genom att acceptera Användarvillkoren vid första inloggningen till My B. Braun, ingår du/ni ett användaravtal med B. Braun och accepterar följande villkor för användning av My B. Braun. Avvikande villkor som strider mot dessa Användarvillkor gäller inte.

Kontaktuppgifter till nuvarande behöriga representanter för B. Braun finns nedan.

B. Braun koncernen tillhandahåller information, applikationer och dokument som en tjänst till dig som användare av My B. Braun, samt en funktion för att kontakta anställda hos B. Braun direkt.

De grundläggande funktionerna i My B. Braun

 1.  My B. Braun tillhandahåller digital information och dokument rörande produkter, terapiområden och allmänna tjänster från B. Braun-gruppen.
 2. My B. Braun möjliggör direkt kommunikation med anställda på B. Braun.
 3. Användande av My B. Braun är kostnadsfritt. B. Braun förbehåller sig rätten att annonsera, även med så kallade ”banners”, på My B. Braun.

Användande av My B. Braun är tillåten endast för personer som är 18 år och äldre och som har rättshandlingsförmåga. Vid användning av onlinetjänsterna identifierar du dig med ett användarnamn och tillhörande lösenord, som du själv anger vid registreringen.

3.1 Avtalsslutande

Avtal för användningen av My B. Braun ingås efter registrering på My B. Braun och accepterande av dessa Användarvillkor samt behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

3.2 Ångerrätt

Du har rätt att upphäva detta avtal inom fjorton dagar från att avtalet ingicks, utan att behöva ange några skäl.
För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du informera oss genom en tydlig viljeförklaring (via t.ex. ett brev, fax eller e-post till aktuell adress) om ditt beslut att upphäva avtalet. Du kan använda formuläret som nedan för detta ändamål, men det är inte ett krav.
Det är tillräckligt att du skickar anmälan om utnyttjandet av ångerrätten fjorton dagar från att avtalet ingicks.

Följder av utnyttjad ångerrätt

Om du utnyttjar ångerrätten kommer vi att betala tillbaka alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extrakostnader som uppstått till följd av att du har valt ett dyrare leveransalternativ än det standardalternativ som vi erbjudit), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från dagen då anmälan om ångerrätt har mottagits av oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig. Du kommer inte debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Exempelmall för utnyttjande av ångerrätt:
(Om du vill utnyttja ångerrätten, fyll i det här formuläret och skicka det till oss.)

 • Till [namn, adress, och i förekommande fall faxnummer och e-postadress, till entreprenören ska anges här av entreprenören]:
 • Jag/vi (*) utnyttjar ångerrätten för avtalet som ingåtts av mig/oss (*) gällande köpet av följande varor (*)/tillhandahållandet av följande tjänster (*)
 • Beställt den (*)/mottaget den (*)
 • Konsumentens/konsumenternas namn
 • Adress till konsumenten/konsumenterna
 • Signatur från konsumenten/ konsumenterna (endast om anmälan skickas via post)
 • Datum

(*) Vänligen, ta bort de alternativ som inte är tillämpliga i ditt/ert fall.

3.3 Identifiering, registrering och tillgång till My B. Braun

Användaren måste registrera sig på My B. Braun och acceptera Användarvillkoren samt tilldelas ett personligt lösenord för att kunna använda tjänsterna.
Användaren bekräftar att de uppgifter som denne lämnat i användarprofilen, särskilt för- och efternamn, adress, företag och e-postadress, är korrekta. Användaren är skyldig att utan dröjsmål anmäla ändringar i hans eller hennes uppgifter.
Rätten att använda tjänsterna på My B. Braun upphör vid överträdelser av Användarvillkoren, eller om B. Braun ensidigt återkallar rätten. Återkallelse kan ske diskretionärt och utan angivande av några skäl.

3.4 Användande av inloggningsuppgifter, tillgång till My B. Braun

Inloggningsuppgifterna är uteslutande till för personligt bruk av den aktuella användaren. Användaren får inte vidarebefordra data, särskilt inte hans eller hennes lösenord, till tredje part vilket inkluderar familjemedlemmar och kollegor. Användaren är skyldig att alltid hålla sina inloggningsuppgifter hemliga, och då särskilt lösenordet, för att förhindra obehörigt användande av My B. Braun av tredje part. Om användaren blir medveten om eller misstänker att dennes inloggningsuppgifter används av någon annan, måste han eller hon genast underrätta B. Braun. Vid missbruk eller misstänkt missbruk har B. Braun rätt att omedelbart blockera tillgången till My B. Braun. Användaren är ansvarig för alla konsekvenser till följd av användning av tredje part, i den mån han eller hon är ansvarig för att tredje part har fått tillgång till inloggningsuppgifterna. Användaren är ansvarig för missbruk av uppgifterna även om han eller hon möjliggjort obehörig användning av inloggningsuppgifterna på grund av försumlighet. Användaren är ansvarig för skada som uppstår tills dess han eller hon informerar B. Braun skriftligen (se kontaktuppgifter nedan) om obehörig användning och vid behov ändrar sitt lösenord.

3.5 Återkallelse av behörighet

B. Braun förbehåller sig rätten att, tillfälligt eller permanent blockera användarens inloggningsuppgifter vid överträdelser av dessa Användarvillkor, utan att ange några skäl, och/eller att slutligt återkalla användarens tillgång med omedelbar verkan eller efter en ändamålsenlig uppsägningstid och att avsluta kontraktsförhållandet i särskilda fall och utan föregående uppsägningstid. Rätten gäller särskilt vid överträdelse av villkoren om krav på aktuella uppgifter i användarprofilen, obehörig vidarebefordran av inloggningsuppgifter (särskilt lösenord) eller missbruk av My B. Braun.

3.6 Tjänster, e-posttjänster

3.6.1 Tillgång till information
Efter godkänd identifiering och registrering kommer användare att få tillgång till olika information, dokument och applikationer.

3.6.2 E-postmeddelanden
Användaren kommer att erbjudas gratis e-postmeddelanden på My B. Braun. För mottagandet av dessa meddelanden måste användaren ange en e-postadress som endast används av honom eller henne eller en e-postadress som är endast är avsedd för hans eller hennes användning. Det är inte tillåtet att ange andra e-postadresser, särskilt inte tredje parts.

En funktion för att avregistrera sig från mottagande av e-postmeddelandena kommer att finnas tillgänglig. I händelse av tekniska problem eller andra problem med avregistrering, vänligen vänd er till vår tekniska support som nås på e-postadressen mybbraun@bbraun.com.

4.1 Sekretess för användaruppgifter

Dina inloggningsuppgifter är endast till för ditt personliga användande och du är skyldig att behandla dem konfidentiellt.

4.2 Syfte med användningen

Syftet med användningen, deltagande i anordnade forum och med andra tjänster är begränsade till utbyte av åsikter och erfarenheter med anställda hos B. Braun, inom individuella användargrupper eller med andra registrerade användare.

4.3 Uppladdning av material av användaren

Särskilt inom ramen för deltagandet i forum eller gemensamma projektrum har kunderna möjlighet att ladda upp egna material (t.ex. fotografier och texter) i My B. Braun. Kunderna är ensamt ansvariga för innehållet i materialen. Kunderna ska ersätta B. Braun och dess anställda för alla berättigade krav från tredje part med anledning av uppladdat material, särskilt krav på grund av intrång i upphovsrätt, registrerade designrättigheter, varumärkesrättigheter och/eller personliga rättigheter anknutna till materialet. Kunderna försäkrar vidare att innehållet i materialet inte bryter mot några lagar och i synnerhet inte straffrättslig lagstiftning. B. Braun förbehåller sig rätten att avbryta uppladdning av material eller att ta bort material som redan lagts upp online vid misstankar om intrång i tredje parts rättigheter eller om att materialet bryter mot några lagar, särskilt straffrättslig lagstiftning. B. Braun är inte skyldiga att granska kundernas material för lagbrott eller på annat sätt.

I tillägg till ovannämnda bestämmelser förbehåller B. Braun sig rätten att ta bort material efter utgången av en viss tid som bestäms av B. Braun.

Designen av My B. Braun samt text, bilder, grafik, layout, ljud, animationer, videoklipp och databaser som finns där är skyddade av upphovsrätt eller annan motsvarande rätt för immateriella rättigheter. Såvida inte annat anges har B. Braun rätt till nämnda rättigheter.

Användaravtalet för My B. Braun ger inte en licensrätt, inklusive men inte begränsat till, upphovsrätt, patent, varumärke eller annan egendomsrätt tillhörande B. Braun eller en tredje part.

Användaren ansvarar för att regelbundet säkra data och information som är relevant för denne mot förlust, skada och förändring, på ett sätt som motsvarar betydelsen av datan.

All information som finns tillgängligt på eller i anslutning till My B. Braun ska anses vara B. Brauns egendom. Användaren får inte lämna ut sådan information till tredje part utan skriftligt samtycke från B. Braun.

Användaren ska hålla all information som erhållits från andra parter till följd av eller i samband med detta Avtal strikt konfidentiellt. Detta gäller inte information som blir tillgänglig på annat sätt eller i den utsträckning röjande av informationen skriftligen tillåts av den andra parten. Skyldigheterna enligt denna sekretessbestämmelse ska under alla omständigheter bestå även efter att avtalet har upphört att gälla.

B. Braun lagrar dessa Användarvillkor och personuppgifter angivna i användarprofilen för teknisk fördelning av kontaktpersoner i B. Braun koncernen och för tillhandahållande av målgruppsorienterad information. Ytterligare information om hanteringen av kundens personuppgifter finns i B. Brauns integritetspolicy [länk].

B. Braun gör sitt yttersta för att My B. Braun ska vara tillgängligt utan några avbrott och för att möjliggöra felfria överföringar. Detta kan emellertid inte garanteras bland annat på grund av tekniska skäl som B. Braun inte råder över. Tillgången för kunder kan emellanåt avbrytas eller begränsas för att möjliggöra reparationer, underhåll eller införande av nya funktioner eller tjänster. B. Braun försöker alltid att begränsa frekvensen och varaktigheten för var och en av dessa tillfälliga avbrott eller begränsningar.


B. Brauns tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av användningen av My B. Braun enligt detta avtal eller av andra juridiska skäl, särskilt men inte exklusivt,

 • för exaktheten, precisionen, fullständigheten och aktualiteten av innehållet på hemsidan eller i de publicerade dokumenten i My B. Braun,
 • för användning av data och dokument som görs tillgängliga i My B. Braun eller
 • för att My B. Braun är fri från datavirus.

B. Brauns tar inte heller något ansvar, särskilt men inte exklusivt för, direkta, indirekta, tillfälliga eller särskilda skador eller följdskador, särskilt inte för förlorad vinst eller förlust av fördelar, förlust av data eller andra störningar som uppstår till följd av användningen av tjänsterna i My B. Braun, på grund av tillfälliga restriktioner eller på grund av att My B. Braun är otillgängligt.

Ovannämnda ansvarsbegränsningar ska inte tillämpas om My B. Braun, dess företrädare eller behöriga representanter orsakat skada med avsikt eller av grov oaktsamhet, eller vid överträdelse av huvudsakliga avtalsförpliktelser. Ansvar för överträdelse av huvudsakliga avtalsförpliktelser är begränsat till förutsebara, typiskt sett förekommande skador. Ansvar enligt produktansvarslagen (1992:18) gäller obehindrat av ansvarsbegränsningen ovan. 

B. Braun förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren löpande och utan att ange några skäl. Ändringarna kommer att rapporteras till användarna på My B. Braun. Användaren måste godkänna ändringarna av Användarvillkoren. Om användaren motsätter sig ändringarna har varje part rätt att säga upp det aktuella avtalet med omedelbar verkan. Om användaren vill säga upp avtalet av denna anledning ska användaren skriftligen meddela B. Braun-gruppen (mybbraun@bbraun.com). Om användaren varken invänder mot eller godkänner ändrade Användarvillkor inom fyra veckor att ha tagit del av dem har B. Braun rätt att blockera åtkomsten till My B. Braun.
Möjligheten att ändra användningsvillkoren gäller inte för ändringar som begränsar innehållet och omfattningen av den frivilliga tjänst som B. Braun tillhandahåller eller för ändringar som är till nackdel för användaren eller för införandet av nya skyldigheter för användaren som inte är fastställda i Användarvillkoren när avtalet ingås.

Utgivare

B. Braun Medical AB
[Svärdvägen 21
SE-182 12 Danderyd
Tel: +46 (0)8 634 34 00
Fax: +46 (0)8 634 34 34
E-post: info.sverige@bbraun.com   

Styrelse
[Michael Paul Schock, Voitto Olavi Pajulehto, Markus Heinz Strotmann, Jan-Helmut Eberhardt

Redaktion
B. Braun Medical AB
[Svärdvägen 21
SE-182 12 Danderyd
Tel: +46 (0)8 634 34 00
Fax: +46 (0)8 634 34 34
E-post: info.sverige@bbraun.com

Detta avtal styrs av svensk lag.

Klausuler, överenskommelser eller bestämmelser i detta avtal som visar sig vara ogiltiga eller inte möjliga att tillämpa, helt eller delvis, av vilken anledning som helst, ska ersättas med giltiga och tillämpbara klausuler, överenskommelser eller bestämmelser vars innehåll är så lika de ogiltiga eller otillämpbara som möjligt och påverkar inte detta avtals giltighet.

Du kan skriva ut det här dokumentet med hjälp av funktionen i din webbläsare.