hela spektrat av patientfall

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Smärtbehandling inom ortopedisk och traumakirurgi

Det terapeutiska området ortopedi och trauma tar hand om hela spektrat av patientfall - från patienter med en enda fraktur till dem som lider av flera livshotande skador. Spektrat av behandlingar är stort och täcker t ex höft- och knäledsplastik för både traumaskador och degenerativ artros, kirurgiska metoder för diskbråck, skolios och alla typer av benfrakturer.

Ordination

För att effektivt behandla smärta och samtidigt minska förbrukningen av opioider och medföljande biverkningar har strategier för multimodal smärtbehandling blivit en viktig del i den perioperativa vårdprocessen för patienter som genomgör ortopedisk kirurgi eller traumakirurgi.

Val av anestesi och/eller analgetisk metod beror på patientens diagnos, tillstånd, preferenser och behandlingsstrategi. I traumasituationer kan generella anestesimetoder, som möjliggör för opererande kirurg att omedelbart reagera på oväntade omständigheter och vidare komplikationer, vara indicerade tillsammans med tekniker för kontinuerlig postoperativ smärtlindring. Elektiva operationer, särskilt på de övre och nedre extremiteterna, är mest lämpade för regionalanestesitekniker som neuroaxiella metoder och / eller perifera nervblockader för knäledsplastik .

 

Patient Access

Anestesimetoden styr valet av lämplig patientinfart, t.ex. perifera venösa infarter lämpliga för narkos samt nålar/katetrar för spinal- och epiduralanestesi eller perifera nervblockaderi. Perifera nerver kan blockeras via katetersystem som ger kontinuerlig postoperativ behandling i flera dagar, eller via single-shot teknik.

Perifera venösa infarter kan även användas för att hantera kompletterande infusionsterapi och utgör ett alternativ vid oförutsedda nödsituationer. 

 

Beredning

Beredningen beror på vald metod för anestesi och / eller smärtlindring. Läkemedel respektive medicintekniska produkter och utrustning (exempelvis ultraljudsmaskin och nervstimulator) för ingreppet måste väljas. Särskilda kit som innehåller samtliga produkter som krävs för att utföra anestesiproceduren är ett viktigt alternativ för en säkrare och effektivare organisering av ingreppet.

När ready-to-use läkemedel inte finns tillgängliga måste läkemedlet beredas. Detta görs genom att överföra läkemedlet från behållaren till lämpliga administreringshjälpmedel, som sprutor och elastomeriska pumpar.

En korrekt positionering av patienten är en förutsättning för lyckad läggning av neuroaxiell och perifer nervblockad med nål och kateter.

 

Applikation

För att få den mest effektiva appliceringen av anestestiska och smärtstillande läkemedel är det avgörande att hitta rätt punkt och access in i patientens kropp.

  • Teknologi för blodsvar samt likvorsvar för perifera venkatetrar respektive spinalnålar
  • Ultraljudsstyrd och EKG-kontrollerad placering av centrala venkatetrar
  • Loss-of-resistance-metod vid epidural anestesi  
  • Trippel monitoreringsstekniker via ultraljud, nervstimulering och injektionstryck vid i perifera nervblockader 
  • TIVA och TCI algoritmer inkluderas i smarta sprutpumpar för att erbjuda effektiva lösningar, förebygga fel och anestesi alternativ.

Utskrivning

En tidig postoperativ mobilisering har en avgörande inverkan för patientens utfall och utskrivning från sjukhuset, det finns effektiva möjligheter att fortsätta postoperativ behandling av smärta. Vid användande av kontinuerlig perifer nervblockad eller sårinfusionskatetrar, kan portabla elastomeriska engångspumpar tillföra nödvändig smärtlindring till patienten även i hemmet.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige