Intravenös vätskebehandling ett omfattande terapeutiskt område

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Att skilja på vätske- och volymersättning

Vätske- och volymbehandling är grundläggande sjukhusbehandlingar överallt i världen. Infusionslösningar hör till de vanligaste läkemedlen som ordineras. Intravenös vätskebehandling är ett omfattande terapeutiskt område och det är viktigt att skilja på vätske- och volymersättning.

Ordination

Målet med vätskeersättning är att kompensera en förestående eller föreliggande brist i det extracellulära rummet som ett resultat av vätskeförlust via huden, mag-tarmkanalen eller njurarna. Vätskeförlust kompenseras i regel med kristalloida lösningar, till exempel isoton elektrolytlösning, som fördelas i hela det extracellulära rummet (plasma plus interstitialrummet).

Syftet med volymersättning är att korrigera hypovolemi genom att byta ut den intravaskulära volymen för att stabilisera hemodynamik och vitaltecken. Behandlingsmålet uppnås genom en kombination av kolloida och kristalloida lösningar.

Akut förlust av intravaskulär volym kan leda till livshotande tillstånd. Det kan dels vara relativa förluster, till exempel allergisk eller septisk chock, då en sjuklig vidgning av blodkärlen leder till betydande blodtryckssänkning, dels absolut volymförlust, till exempel vid akut blödning eller brännskada.

Kolloida lösningar med ett kolloidosmotiskt tryck, till exempel gelatin- eller stärkelsebaserade infusionslösningar, stannar främst kvar i det intravaskulära rummet medan infusion med kristalloider i första hand behandlar det extravaskulära rummet. En studie av friska försökspersoner har visat att endast omkring 30 % av den infunderade kristalloiden stannade kvar i målet – det intravaskulära rummet. Beroende på den underliggande patofysiologin kan det krävas betydligt större volymer kristalloider än kolloider för att uppnå jämförbar effekt.1

Enligt de senaste rekommendationerna ska volymförluster, antingen perioperativa eller vid intensivvårdsavdelning, initialt behandlas med plasmaanpassade kristalloida lösningar. Om kristalloida lösningar inte bedöms som tillräckligt ska kolloida lösningar administreras (lösningar som innehåller hydroxietylstärkelse (HES) får inte användas hos kritiskt sjuka patienter som typiskt behandlas vid intensivvårdsavdelning). Det bästa är att använda lösningar med en sammansättning som är så lik blodplasma som möjligt.2

Patient access

Vilken typ av infart som ska användas beror på indikationen och patienten, men även platsen: Vid infusion av större volymer på en olycksplats ger en perifer intravenös kateter med relativt stor innerdiameter störst flöde. Vid akuta situationer i en operationssal kan en befintlig central venkateter användas men den ger inte samma maximala flödeshastigheter som en perifer intravenös kateter. Vid tryckinfusion med tryckmanschett ska infusionsbehållaren vara hopvikbar och får inte innehålla luft för att förebygga luftembolism. Intraossös infusion kan vara livräddande hos instabila patienter med otillräcklig kärlåtkomst, särskilt barn.

Beredning

Eftersom det är viktigt att agera snabbt i kliniska situationer som kräver återupplivningsinsatser behöver infusionslösningar som används vid återupplivning i princip inte beredas. Lösningarna förvaras i bruksfärdigt skick. Eventuellt kan lösningarna behöva värmas, till exempel till patienter som har drabbats av oavsiktlig hypotermi, eller kylas, till exempel till patienter som har drabbats av stroke och avsikten är att framkalla hypotermi.

Applikation

Följande moment måste utföras före infusionen: dra av folien, föra in spiken på administreringssetet och prima setet. Beroende på den kliniska situationen kan det vara effektivt att värma eller kyla lösningarna, liksom att använda tryckmanschett för att öka infusionsvolymen per tidsenhet. Användning av volymetriska infusionspumpar kan vara effektivt vid långvarig användning, särskilt hos barn och nyfödda.

Referenser:

  1. Lobo DN, Crit Care Med 2010 Vol. 38, No.2
  2. S3-Guideline in Intravascular Volume Therapy. DGAI, September 2014

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige