säkerhet för både Patienten & personal

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Omsorg, försiktighet, kunskap och produktsäkerhet

Inom fältet för cancerbehandling används idag ett brett spektrum av behandlingsmetoder, bland annat kirurgi, strålbehandling och cytostatika. Infusion av cancerläkemedel är fortfarande en standardmetod som används med de flesta läkemedel, både cytostatika och cytotoxiska medel. Läkemedlen ges i regel som sjukdoms- och stadiespecifika behandlingsregimer. Eftersom cancerbehandling är ett så specialiserat och varierat behandlingsfält med en rad risker för både patienter och vårdpersonal måste alla moment utföras med största omsorg, försiktighet, kunskap och produktsäkerhet.

 

Ordination

Behandlingsregim och läkemedel fastställs och ordineras individuellt för varje patient beroende på typen och det kliniska stadiet av cancer samt patientens kroppsbyggnad. För ett flertal cancerformer finns i dag bindande riktlinjer och rekommendationer om bästa behandlingsval baserat på ett växande vetenskapligt underlag.

Patient Access

Patienten behöver en infart för administrering av cancerläkemedlet. Ofta används en subkutan venport som infart för aggressiva infusionslösningar eftersom det är bekvämare för patienten, men det kan också vara en central venkateter eller perifer intravenös kateter. Oberoende av vilken infart som används måste infusionslösningen med cytostatika administreras på ett säkert sätt till vensystemet så att den inte tränger ut i angränsande vävnad.

Beredning

Många cytostatika ska dosanpassas efter patientens kroppsyta och levereras i form av koncentrat som måste aspireras från en behållare och spädas. Eftersom endast cancerceller ska exponeras för cytostatika och cytotoxiska medel måste vårdpersonalen kontrollera att ingen lösning spills på varken hud eller ytor och att inga aerosoler bildas och frigörs i luften eller inhaleras. Därför är det mycket viktigt att använda personlig skyddsutrustning och anpassad medicinteknik för att förhindra risken för kemisk kontaminering med läkemedlen. Vid transport av cytostatika på sjukhusområdet måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas för att förhindra att behållare går sönder, att spridning av läkemedelsspill begränsas samt att exponering för cytostatika minimeras. B. Braun har särskilda produkter som bidrar till att minska risken för exponering för cytostatika vid transporter på sjukhusområdet.

Applikation

För administrering av läkemedel till patienten behövs medicintekniska system. Systemen måste installeras och primas i enlighet med den planerade behandlingen. Vid användning av cytostatika kan särskilda säkerhetsfunktioner krävas, till exempel ett slutet system, nålfria injektionsportar, backventiler och frånvaro av residualvolymer i systemet.

Utskrivning

Efter avslutad cancerbehandling vid sjukhuset kan det hända att patienten behöver fortsatt intravenös behandling, till exempel parenteral nutrition eller smärtstillande behandling. 

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige