säkerhet för både Patienten & personal

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Infusionsterapi med anticancerläkemedel

Inom fältet för cancerbehandling används idag ett brett spektrum av behandlingsmetoder, bland annat kirurgi, strålbehandling och cytostatika. Infusion av cancerläkemedel är fortfarande en standardmetod som används med de flesta läkemedel, både cytostatika och cytotoxiska medel. Läkemedlen ges i regel som sjukdoms- och stadiespecifika behandlingsregimer. Eftersom cancerbehandling är ett så specialiserat och varierat behandlingsfält med en rad risker för både patienter och vårdpersonal måste alla moment utföras med största omsorg, försiktighet, kunskap och produktsäkerhet.

Ordination

Beskrivning Dokument Länk

Behandlingsregim och läkemedel fastställs och ordineras individuellt för varje patient beroende på typen och det kliniska stadiet av cancer samt patientens kroppsbyggnad. För ett flertal cancerformer finns i dag bindande riktlinjer och rekommendationer om bästa behandlingsval baserat på ett växande vetenskapligt underlag.

B. Braun har ett stort sortiment av intravenösa läkemedel och mjukvaror som underlättar ordination och kompatibilitetskontroller.

Illamående och kräkningar skapar obehag hos många patienter. Vissa medicinska tillstånd och behandlingar är förknippade med biverkningar som illamående och kräkningar som kan utlösas av en behandling. Det finns tre orsaker till illamående och kräkningar: PONV, CINV, RINV. Antiemetika används för att behandla illamående och kräkningar. Valet av antiemetik beror på den utlösande orsaken (t.ex. kirurgi, kemoterapi).

 

 

Patient Access

Beskrivning Dokument Länk

Patienten behöver en infart för administrering av cancerläkemedlet. Ofta används en subkutan venport som infart för aggressiva infusionslösningar eftersom det är bekvämare för patienten, men det kan också vara en central venkateter eller perifer intravenös kateter. 

Oberoende av vilken infart som används måste infusionslösningen med cytostatika administreras på ett säkert sätt till vensystemet så att den inte tränger ut i angränsande vävnad.

Beredning

Beskrivning Dokument Länk

Sjukhuspersonal måste vara noga under beredning och transport att ingen lösning spills på varken hud eller ytor och att inga aerosoler bildas och frigörs i luften eller inhaleras.

B. Braun har särskilda produkter som bidrar till att minska risken för exponering för cytostatika vid transporter på sjukhusområdet.

 

Applikation

Beskrivning Dokument Länk

För administrering av läkemedel till patienten behövs - framförallt vid användning av cystostatika - säskilda säkerhetsfunktioner. till exempel ett slutet system, nålfria injektionsportar, backventiler och frånvaro av residualvolymer i systemet.

B. Braun produktsortiment erbjuder ett slutet system för förbättrad administration av cytostatika. 

Utskrivning

Beskrivning Dokument Länk

Efter sjukhusvistelse kan patienter behöva fortsätta behandlingen i hemmet. 

B. Braun erbjuder praktiska lösningar för att öka patienternas rörlighet även om behandling krävs efter sjukhusvistelsen i hemmet.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige