antiemetiska läkemedel minskar obehagliga biverningar

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

När illamående och kräkningar är vanliga biverkningar

Vissa medicinska tillstånd och behandlingar är förknippade med biverkningar som illamående och kräkningar. Patienter som får narkos drabbas ofta av postoperativt illamående och kräkningar. Det är också vanligt att patienter som får cytostatikabehandling mot cancer drabbas av illamående och kräkningar, så kallat cytostatikautlöst illamående och kräkningar eller illamående och kräkningar vid strålbehandling. Dessa former av illamående och kräkningar kan upplevas som obehagliga och kan dessutom leda till allvarliga komplikationer, till exempel ämnesomsättningsförändringar, esofagusperforation eller sårruptur. Målet med antiemetisk behandling är att minska eller förebygga postoperativt och cytostatikautlöst illamående och kräkningar genom intravenös administrering av antiemetiska läkemedel.

 

Ordination

Beroende på den emetogena potentialen hos det kemoterapeutiska medlet rekommenderas enligt internationella riktlinjer att behandlingsregimen initialt kombineras med ett antiemetiskt medel. 5-HT3-receptorantagonister som ondansetron och granisetron hör till de mest effektiva ämnena för profylaxbehandling.
Vid postoperativt illamående och kräkningar ökar risken med ett antal individuella riskfaktorer. Poängräkningssystem för bedömning och användning av antiemetika har visat sig avsevärt minska förekomsten av postoperativt illamående och kräkningar.

Patient access

5-HT3-receptorantagonister som ondansetron och granisetron kan ges som intravenös injektion eller långsam infusion, antingen via perifer intravenös kateter eller med hypodermisk nål och spruta. Ondansetron kan även ges som intramuskulär injektion.

Beredning

Båda dessa antiemetiska läkemedel levereras som lösning i en glasampull eller Mini-Plasco och måste aspireras. Läkemedlen får spädas. Därför föreligger typiska risker vid läkemedelsberedning, till exempel stickskador, kontaminering med glaspartiklar (vid användning av ampull) och inkompatibilitet med spädningsvätskan. Dessa risker måste beaktas, både vid hanteringen av läkemedlet och i valet av instrument.

Applikation

Beroende på vilken metod som används, injektion eller långsam infusion, ska ondansetron eller granisetron överföras till antingen spruta eller infusionsbehållare med en vehikel. Vid långsam infusion i kombination med cytostatika eller anestesi kan infusionssetet kopplas ihop med ett kranblock eller trevägskran. 

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige