Infusionterapi för behandling av infektion

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Antiinfektiva medel - för behandling av infektioner orsakat av bakterier, virus eller svamp

Majoriteten av alla infektioner hos människa orsakas av infektiösa agens som bakterier, virus och svamp. Infektioner kan spridas via luften, via droppar som vid hostning eller via kontakt med icke-sterila ytor. Vid infusionsbehandling finns alltid en risk för smittspridning. Därför är det viktigt att följa hygienrutinerna och gällande standarder. Vårdrelaterade infektioner som uppstår i anslutning till besök och vård på sjukhus kräver särskild uppmärksamhet eftersom de kan vara orsakade av resistenta bakterier. Dessa iatrogena infektioner brukar vara svåra att bota och kan innebära en hög risk för patienten med förlängd sjukhusvistelse. All antibiotika är inte aktiv mot alla bakterier. Det finns flera antibiotikaklasser som var och en används mot olika bakterier och måste väljas med omsorg.

Ordination

Valet av antibiotikabehandling är beroende av vilken organism som har orsakat infektionen och beslutet fattas utifrån en bedömning av sannolika organismer. När den orsakande organismen har fastställts av laboratoriet kan det vara aktuellt att byta läkemedel.

Patient access

Antibiotiska substanser finns ibland som enbart intravenös beredning om patienten är för sjuk för att använda orala läkemedel. I flera fall måste antibiotika ges intravenöst via en infart hos patienten. Ofta räcker det med en perifer kateter.

Beredning

Om det antiinfektiva medlet finns som bruksfärdig lösning behöver inga åtgärder vidtas. I annat fall brukar det antiinfektiva medlet levereras i frystorkad form och måste då rekonstitueras med antingen sterilt vatten, vanlig koksaltlösning eller glukos 50 mg/ml. Antiinfektiva medel får inte spillas och aerosoler får inte inhaleras av vårdpersonalen eftersom detta kan leda till oönskade hälsoeffekter.

Applikation

När det antiinfektiva medlet har lösts upp och finns i infusionsbehållaren ska ett administreringsset anslutas till infusionsbehållaren och den intravenösa slangen måste primas. Beroende på vilken infusionsmetod som ska användas kan setet antingen kopplas direkt till infarten eller föras in i ett kranblock eller trevägskran.

Utskrivning

Efter avslutad behandling vid sjukhuset kan det hända att patienten behöver fortsatt intravenös läkemedelsbehandling, till exempel smärtstillande behandling.

Kontakt

B. Braun Medical AB
Svärdvägen 21
182 33 Danderyd
Sverige