Vårt miljöarbete B. Braun Sverige

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Certifikat ISO 14001:2015

Vårt miljöarbete

Att bedriva ett aktivt miljöarbete är viktigt för oss och våra kunder. Ett effektivt miljöledningssystem stödjer vårt miljöarbete så att vi kan minska vår miljöpåverkan.

B. Braun Medical AB har certifierats enligt ISO 14001:2015 för sitt systematiska miljöarbete. Certifieringen garanterar en väletablerad struktur för ett fortsatt gediget miljöarbete. ISO 14001 är en internationellt accepterad standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, och som kan användas i alla typer av organisationer inom alla slags branscher. Den är speciellt viktig för oss som proaktivt arbetar med att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Vi strävar efter ständig utveckling inom miljöområdet.

Miljöpolicy

B. Braun Medical AB

B. Braun Medical AB är en leverantör av produkter och tjänster av hög kvalitet till hälso- och sjukvården. Vi har ett ständigt pågående förbättringsarbete som på samma gång är kvalitetshöjande för patienterna, skyddande för miljön samt förebyggande mot miljöföroreningar.
Bra och nära samarbete med både koncernens Globala Centers of Excellence och med vårdgivare gör oss till en pålitlig och kompetent aktör i balansgången mellan funktionalitet och medicinsk nytta, samtidigt som vi uppfyller de miljökrav/miljöförfattningar som ställs på leverantörer till svensk sjukvård.
Vi hjälper användarna av våra produkter med kunskap, Sharing Expertise, om hur de på bästa sätt hanterar produkterna före, under och efter att de använts i patientarbetet.
Vi skall alltid söka klimatsmarta affärer och utveckling genom att följa ett aktuellt miljöledningssystem och sträva efter effektiva och för klimatet gynnsamma resmönster.


ENVIRONMENTAL POLICY

B. Braun Medical AB is a supplier of high quality products and services to healthcare providers in Sweden. We have continual and ongoing efforts for improvement, that are at the same time, an enhancement of quality for patient care, a protection for the environment, and a prevention of environmental pollution.
Good close collaboration with both our own Global Centers of Excellence and health care providers, make us a reliable and competent partner to balance the factors of functionality and medical gain, while at the same time, we are compliant with the environmental demands and regulations placed on suppliers within the Swedish health care sector.
We support the end users of our products by providing knowledge and “Sharing Expertise” on the best practices for product handling before, during, and after patient use.
We shall always seek climate-smart business practices and developments by following a current Environmental Management System, and we shall strive for effective travel options that are favorable to the environment.
 

Relaterade dokument

Beskrivning Dokument Länk
ISO14001-Certifikat Svenska
pdf (131.3 KB)
ISO14001-Certifikat Engelska
pdf (130.9 KB)