Studier & referenser

Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

I en kontrollerad In-Vitro studie* har man jämfört mikrobiell intrång i åtta på marknaden vanligt förekommande nålfria injektionsmembran

Här blev det påvisat att injektionsmembran med positivt avslut bidrar till signifikant mindre risk för intrång av mikroorganismer i patientens blodbana än injektionsmembran med negativt och neutralt avslut.11 För fortsatt läsning finns nedladdningsbart material längst ned på sidan.  

Figur 1 Nålfria injektionsmembran utvärderades. Från vänster till höger: CS, MG, MP, CL, VL, BN, MC, och QS. (Courtesy of the authors.) Kort form: IV, intravenous; CS, CareSite (B. Braun Medical Inc.); MG, MaxGuard (CareFusion Inc.); MP, MaxPlus Clear (CareFusion Inc.); CL,Clave (ICU Medical Inc.); VL, V-Link (Baxter Healthcare Corporation); BN, Bionector (Vygon); MC, MicroClave Clear (ICU Medical Inc.); QS, Q-Syte (Becton Dickinson Infusion Therapy Systems Inc.). CARESITE® (in-vitro) studier som är genomförda av ett oberoende laboratorium visar en effektiv produktprestanda och mätbara resultat.

Fler studier

Bakgrund: Flera faktorer kan bidra till en förhöjd risk för att drabbas av en blodburen infektion. Utformningen av membranets yta, mekaniken inuti membranet, stora variationer i hur sjuksköterskan rengör membranet samt brist på sterilt förfarande vid administerering av tillsatser.10, 11,15 Inga studier har påvisat att någon faktor är viktigare än någon annan.

Syftet med studien var att analysera CARESITE® förmåga att utgöra en mikrobiell barriär när membranet utsattes för 4 olika mikroorganismer under en period av 7 dagar.

Metod: 24 injektionsmembran blev inympade med 4 olika mikroorganismer, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, Pseudomonas aeruginosa och Escherichia coli, dessa membran blev desinficerade med en 70 % Isopropyl lösning under 15-20 sekunder. Var tredje timme tog man prov på dessa membran för att påvisa förekomsten av mikroorganismer genom att spola igenom membranet med en reagens som sedan fick ligga och växa till sig under 2-3 dagar för utvärdering av förekomst av de 4 olika inympade mikroorganismerna. Efter provtagningen så spolades membranen rena med NaCl.

Resultat: Ingen av de fyra mikroorganismer som testades återfanns. Detta visar att CARESITE®  förhindrar intrång av mikroorganismer genom membranet, om man rengör membranet noggrant efter varje användning.

Referens: B Braun Medical Inc. (2010). Microbial Barrier Performance Of The Neddleless Connector. Vill du läsa mer om denna studie? Kontakta oss så hjälper vi dig med material.

Bakgrund: Hemolys av blodprover kan leda till ej tillförlitliga provsvar som kan leda till en påverkan av  patientens omvårdnad och det är därför viktigt att välja ett injektionsmembran som minimerar risken för mekanisk hemolys i samband med blodprovstagning.

Syftet: Påvisa att blodprovstagning och infusioner kan utföras via CARESITE® utan risk för hemolys.

Metod: 1-2 ml blod injicerades genom 15 st CARESITE® injektionsmembran och sedan testades med avseende på  förekomsten av hemolys genom mekanisk påverkan från CARESITE® membranet.

Resultatet: av de 15 testade CARESITE® visade på förekomst av hemolys vid aspiration genom CARESITE® på 0,4 % och vid injektion 0,2 % vilket ligger långt under det accepterade gränsvärdet på 5 % 13.Studien visar på att materialet och utformningen av CARESITE® injektionsmembran inte orsakar hemolys.

Referens: B Braun medical Inc (2010) CARESITE® Luer Access Device: Mechanical Haemolysys Test of the Neddlefree connector. Vill du läsa mer om denna studie? Kontakta oss så hjälper vi dig med material.

Bakgrund: Rekommendationer finns att ge Injektioner/infusioner ges via injektionsventil, med eller utan förlängning och trevägskran. Valet av förlängningsslang skall anpassas utifrån situation och användningsområde. Förlängningsslangen skall fixeras för att minska den mekaniska retningen i kärlväggen. (Ref vårdhandboken). Vid användning av förlängning mellan PVK och injektionsmembran och för att minska påverkan och associerade komplikationer i samband med användningen av PVK’n, är det av vikt att minimera kraften att ansluta via en Luer koppling.

Metod: Sex injektionsmembran från olika leverantörer testades i hur mycket styrka som behövdes för att öppna upp de olika injektionsmembranen via en Luer koppling.

Resultat: Av de sex membran som testades behövde CARESITE® minst kraft. 38-124 % mindre än jämförande injektionsmembran.

Referens: CARESITE® Luer access device: Easy to connect14B Braun Medical Inc. (2014). Vill du läsa mer om denna studie? Kontakta oss så hjälper vi dig med material.

Bakgrund: Tromboflebiter kan ofta uppkomma vid användningen av intravenösa katetrar, vilket kan leda till ökad sjuklighet och förlängd sjukhusvistelse. Studien genomfördes för att undersöka nålfria injektionsmembrans inverkan på antalet tromboflebiter vid användning av PVK:er.

Metod: Studien delades in i två faser, patienter i första fasen fick en propp på PVK:n och patienterna som deltog i andra fasen fick ett nålfritt injektionsmembran på PVK:n.  

Resultat: I patientgruppen med en propp på perifera IV-katetern var antalet trombofleiter 60 % i jämförelse med 7 % i patientgruppen som fick ett nålfritt injektionsmembran 8(P < .001). Följaktligen minskade antalet kateterutbyten från 1,9 i genomsnitt till 1,3 (P <0,001). I båda faserna hade patienter som utvecklade tromboflebit en statistiskt signifikant längre genomsnittlig sjukhusvistelse. (P <.001), liksom hos patienter i gruppen med en propp på IV-katetern.(P <0,01).

Referens: A prospective clinical trial to assess peripheral venous catheter–related phlebitis using needleless connectors in a surgery department American Journal of Infection Control 45 (2017) 1139. Vill du läsa mer om denna studie? Kontakta oss så hjälper vi dig med material.

Studier

Beskrivning Dokument Länk
An In Vitro Comparison of Microbial Ingress Intro
pdf (1.6 MB)

1. Infusion Nurses Society, Infusion Therapy Standards of Practice, Supplement to Journal of Infusion Nursing, Volume 39, Number 1S, January/February 2016, p. 68S.

2. Centre for Healthcare Related Infection Surveillance and Prevention & Tuberculosis Control; Queensland Government –Department of Health; Guideline for Peripheral Intravenous Catheters(PIVC), Version 2 – March 2013, p. 3.

3. CDC – Centers for Disease Control and Prevention Department of Health and Human Services – USA, Guidelines for the

Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011 , p. 54.

4. Paediatric Intravenous Therapy in Practice, Karen Bravery, Intravenous Therapy in Nursing Practice, second edition, Lisa Dougherty and Julie Lamb, Blackwell Publishing, 2008, p. 416.

5. Canterbury District Health Board Intravenous Cannulation Handbook 2010 , Elizabeth Culverwell, Peripheral Intravenous Cannulation Self Learning Package, https://www.cdhb.health.nz/Hospitals-Services/Health-Professionals/Education-and- Development/Study-Days-and-Workshops/Documents/SELF%20LEARNING%20Cannulation%20Package%20011013.pdf, p.

6. Prevention of Infections Related to Peripheral Intravenous Devices , MOH Nursing Clinical Practice Guidelines 1/2002, Ministry of Health, Singapore, https://www.moh.gov.sg/content/dam/moh_web/HPP/Nurses/cpg_nursing/2002/prevention_of_infections_related_to_peripheral_intravenous_devices.pdf, p. 3.

7. Lynn C. Hadaway, (Hadaway Associates, Milner, GA, USA.) Infusion Therapy Equipment, Infusion Nursing: An Evidence-Based Approach / M Alexander. Philadelphia: Saunders, 3rd edition, 2009:391-436, p. 410.

8. Registered Nurses’ Association of Ontario. Care and Maintencance to Reduce Vascular Access Complications. Toronto, Canada, Nursing Best Practice Guideline, April 2005, Revised 2008, p. 28, 65.

9. Harnage S. Achieving Zero Catheter Related Blood Stream Infections: 15 Months Success

10. Anna Casey et al., 2015, An In Vitro Comparison of Microbial Ingress Into 8 Different Needleless IV Access Devices, The Art and Science of Infusion Nursing, Volume 38, Issue 1

11. Casey A. et.al. An In-vitro Comparison of Microbiological Ingress Into 8 Different Needleless Access Devices. INS 2015

12. B Braun Medical Inc. (2010). Microbial Barrier Performance Of The Neddleless Connector.

13. B Braun medical Inc (2010) CARESITE Luer Access Device: Mechanical Haemolysys Test of the Neddlefree connector.

14. CARESITE® Luer access device: Easy to connect14B Braun Medical Inc. (2014). 

15. Jarvis, W., Understanding the relative risk of needless connectors: A call to action. Wyoming - APIC April 20th 2016

16. Ryder M. Catheter-related infections: it’s all about biofilm. Top Adv Pract Nurse J.2005; 5(3): 3-4,6.

17. Brown M. An ounce of prevention. Managing Infect Control. 2003: 22-25.

18. T. Karchmer study, 2005 SHEA Conference

19. Ryder M. Microscopic Evaluation of Microbial Colonization on Needleless Connectors poster, APIC 2008