Slutet mot VRI
Produktsnabbsökning

Välj en kategori eller underkategori

Klicka på tabellen för att göra den större

Fakta om VRI i Sverige

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården idag. VRI orsakar stort lidande och medför till avsevärda höga kostnader. Trots initiativ och nationellt fokus på frågan minskar inte förekomsten av VRI i önskad takt.1 Även om antalet patienter som får VRI har minskat det senaste året, är det fortfarande omkring 65 000 patienter som varje år drabbas. Socialstyrelsen bedömer att en tredjedel till hälften av alla VRI skulle kunna förebyg­gas. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) upptas cirka 7% av landets vårdplatser av patienter med VRI och cirka 1 500 patienter dör varje år som en direkt eller indirekt följd av VRI. Det förlänger den totala vårdtiden för patienterna med cirka 650 000 extra vårddagar, motsvarande 4 dagar per patient och kostar den svenska sjukvården 7 miljarder kronor årligen. Förutom det lidande som VRI innebär för de drabbade patienterna bedöms kostnaderna i form av förlängd vårdtid för undvikbara VRI till drygt 3 miljarder kronor årligen.5

Som en del i den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet genomför SKL tillsammans med alla landsting och regioner årliga punktprevalens mätningar (PPM-VRI) och markörbaserade journalgranskningar (MJG) av VRI. Senaste mätningen 2017 visar att andelen VRI ligger på ett snitt på 9,0%. Länk till socialstyrelsens hemsida hittar du här!

 

VRI som orsakas av medicintekniska produkter

Tre av de vanligaste förekommande områdena där VRI uppstår är i urinvägar­na, luftvägarna och postoperativa sårinfektioner.5 Urinvägsinfektioner är den vanligaste typen och utgör en tredjedel av alla VRI, medan kateterrelaterade infektioner i blodomloppet utgör omkring 11% av alla VRI.3

Venkateterutlöst sepsis är den infektion som är mest kostsam att behandla och står för 19% av de totala kostnaderna, medan urinvägsinfektioner står för under 1% av de totala kostnaderna.4 Studier visar att minst en tredjedel av VRI skulle kunna förhindras. Genom förebyggande åtgärder kan patienters lidande minska, liv räddas och en signifikant årlig besparing för den svenska sjukvården göras.1,2,5

Sammanfattningsvis går VRI, orsakade av medicintekniska produkter, att förebygga och således öka patientsäkerheten och korta vårdtiden på sjukhuset samtidigt som vi kan minska kostnaderna för sjukvården och samhället.

Innovationer som förebygger VRI

Att tillämpa basala hygienrutiner och korrekt hantering av IV-katetrar är viktiga åtgärder för att förebygga VRI. Tillsammans och var för sig utgör dessa tre innovationer ett unikt kostnadseffektivt slutet system som minskar risken för att bakterier kommer in i blodbanan. Det ökar säkerheten för dig och patienten och bidrar till att minska risken för vårdrelaterade infektioner.

Broschyr

Beskrivning Dokument Länk
Slutet mot VRI
pdf (5.2 MB)

1.      Vårdrelaterade infektioner, Framgångsfaktorer som förebygger – SKL

2.      Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2016 – Socialstyrelsen

3.      Klevens RM et al. Estimating healthcare associated infections and deaths in U.S. hospitals, 2002 Public Health Rep. 2007 Mar-Apr;122(2):160-6

4.      Healt Care-Associated Infections – A Meta-analysis of Costs and Financial Impact on the US Health Care System, Zimlichman E, MD, JAMA Intern Med Published inline September 2, 2013. Siffror avser amerikanska förhållanden och kan därför inte direct överföras till svenska.

5.      Vårdrelaterade infektioner (VRI) – Kunskap, konsekvenser, kostander Maj 2017

6.      Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Punktprevalensmätning 2017